മാതൃകാപേജ്/സ്കൗട്ട്&ഗൈഡ്സ്/2023-24

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

{{Yearframe/Header}}

ഭാരത് സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ്സിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ഗൈഡ് വിങ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

2023-24 ൽ രാജ്യപുരസ്‌കാർ അവാർഡ് നേടിയവർ

♦️വിജയനന്ദ.ആർ. ആർ

♦️അനഘ. സി. എസ്

♦️മിനൽ. എൻ

♦️മേഘന ശ്രീകുമാർ

♦️അദീന. എ. സുദർശൻ

♦️അഭിയ. എ. സുദർശൻ

♦️നവന. എൽ

♦️ആദിത്യ. എസ്. എസ്

♦️അഞ്ജന. പി. എസ്

♦️അനാമിത്ര. എസ്. ആർ