സഹായം Reading Problems? Click here


മീഡിയ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രമാണ തരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ. ഇത് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുള്ളു. പഴയ അഥവാ മായ്ക്കപ്പെട്ട പ്രമാണപതിപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല.

ചുരുക്കിയ ഫയൽതരങ്ങൾ

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
application/zip.zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw8 (0.00742%)16,54,568 ബൈറ്റ് (1.58 എം.ബി.; 0.00233%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 16,54,568 ബൈറ്റുകൾ (1.58 എം.ബി.; 0.00233%).

എഴുത്ത്

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
text/plain.txt7 (0.0065%)14,71,476 ബൈറ്റ് (1.4 എം.ബി.; 0.00208%)
application/xml.xml, .xsl, .xsd, .kml1 (0.000928%)18,287 ബൈറ്റ് (18 കെ.ബി.; 0.0000258%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 14,89,763 ബൈറ്റുകൾ (1.42 എം.ബി.; 0.0021%).

ആപ്പീസ്

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
application/pdf.pdf3,437 (3.19%)12,50,03,19,465 ബൈറ്റ് (11.64 ജി.ബി.; 17.6%)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt118 (0.11%)3,72,42,256 ബൈറ്റ് (35.52 എം.ബി.; 0.0525%)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.docx64 (0.0594%)2,45,27,191 ബൈറ്റ് (23.39 എം.ബി.; 0.0346%)
application/vnd.oasis.opendocument.presentation.odp12 (0.0111%)66,09,828 ബൈറ്റ് (6.3 എം.ബി.; 0.00932%)
application/vnd.oasis.opendocument.presentat10 (0.00928%)34,15,931 ബൈറ്റ് (3.26 എം.ബി.; 0.00482%)
application/msword.doc, .dot6 (0.00557%)17,69,984 ബൈറ്റ് (1.69 എം.ബി.; 0.0025%)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation.pptx5 (0.00464%)72,87,845 ബൈറ്റ് (6.95 എം.ബി.; 0.0103%)
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet.ods5 (0.00464%)38,41,327 ബൈറ്റ് (3.66 എം.ബി.; 0.00542%)
application/vnd.oasis.opendocument.spreadshe3 (0.00278%)49,445 ബൈറ്റ് (48 കെ.ബി.; 0.0000697%)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsx2 (0.00186%)14,09,089 ബൈറ്റ് (1.34 എം.ബി.; 0.00199%)
application/vnd.oasis.opendocument.graphics.odg2 (0.00186%)1,14,741 ബൈറ്റ് (112 കെ.ബി.; 0.000162%)
application/vnd.ms-powerpoint.ppt, .pot, .pps, .ppa1 (0.000928%)41,71,776 ബൈറ്റ് (3.98 എം.ബി.; 0.00588%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 12,59,07,58,878 ബൈറ്റുകൾ (11.73 ജി.ബി.; 17.8%).

വരകൾ (വെക്റ്റർ ചിത്രങ്ങൾ)

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
image/svg+xml.svg49 (0.0455%)1,04,46,062 ബൈറ്റ് (9.96 എം.ബി.; 0.0147%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 1,04,46,062 ബൈറ്റുകൾ (9.96 എം.ബി.; 0.0147%).

ബിറ്റ്മാപ് ചിത്രങ്ങൾ

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe88,694 (82.3%)51,65,37,69,960 ബൈറ്റ് (48.11 ജി.ബി.; 72.8%)
image/png.png, .apng14,664 (13.6%)6,47,59,06,224 ബൈറ്റ് (6.03 ജി.ബി.; 9.13%)
image/gif.gif606 (0.562%)13,58,66,346 ബൈറ്റ് (129.57 എം.ബി.; 0.192%)
image/x-bmp.bmp39 (0.0362%)3,97,39,184 ബൈറ്റ് (37.9 എം.ബി.; 0.056%)
image/x-xcf.xcf11 (0.0102%)34,53,211 ബൈറ്റ് (3.29 എം.ബി.; 0.00487%)
image/tiff.tiff, .tif7 (0.0065%)8,10,596 ബൈറ്റ് (792 കെ.ബി.; 0.00114%)
image/x-photoshop.psd1 (0.000928%)92,568 ബൈറ്റ് (90 കെ.ബി.; 0.000131%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 58,30,96,38,089 ബൈറ്റുകൾ (54.31 ജി.ബി.; 82.2%).

അജ്ഞാതം

മൈം(MIME) തരംസാദ്ധ്യതയുള്ള എക്സ്റ്റെൻഷനുകൾപ്രമാണങ്ങളുടെ എണ്ണംആകെ വലിപ്പം
application/rtf1 (0.000928%)11,121 ബൈറ്റ് (11 കെ.ബി.; 0.0000157%)
unknown/unknown1 (0.000928%)5,06,687 ബൈറ്റ് (495 കെ.ബി.; 0.000715%)

ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ആകെ പ്രമാണ വലിപ്പം: 5,17,808 ബൈറ്റുകൾ (506 കെ.ബി.; 0.00073%).

എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും

എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളുടേയും ആകെ പ്രമാണവലിപ്പം: 70,91,45,05,168 ബൈറ്റുകൾ (66.04 ജി.ബി.).

"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:MediaStatistics" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്