സഹായം Reading Problems? Click here


അനുബന്ധ മാറ്റങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. (ഒരു വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ കാണാൻ വർഗ്ഗം:വർഗ്ഗത്തിന്റെ പേര് എന്ന് നൽകുക) ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക
18 ജനുവരി 2021 12:22 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:
ചുരുക്കെഴുത്തുകളുടെ പട്ടിക:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു

16 ജനുവരി 2021

     14:48  ഫലകം:SSKTitle‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +12 [Sreejithkoiloth‎ (2×)]
     
14:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +3 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
     
13:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +9 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
(പു.)    14:24  SSK:All/19‎‎ 2 മാറ്റങ്ങൾ നാൾവഴി +1,552 [Sreejithkoiloth‎ (2×)]
     
14:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) 0 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ
(പു.)    
14:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) +1,552 Sreejithkoiloth സംവാദം സംഭാവനകൾ '{{SSKTitle|Title=സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം |കലോത്സവം മുൻ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു