സഹായം Reading Problems? Click here

വർഗ്ഗം:മലപ്പുറം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

18 ഫെബ്രുവരി 2019 23:14 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

18 ഫെബ്രുവരി 2019

     06:57  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വെട്ടത്തൂർ‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-56). . [Parazak‎ (4×)]
      06:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-23). . Parazak (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:54 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Parazak (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-33). . Parazak (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      06:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Parazak (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

17 ഫെബ്രുവരി 2019

 (ചെ.)   03:09  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിമണ്ണ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+456). . 18011 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)

16 ഫെബ്രുവരി 2019

     14:16  ജി.എച്ച്. എസ്.എസ്. എടപ്പാൾ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-3). . Ghsedapal (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   02:34  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കുഴിമണ്ണ‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+68). . [18011‎ (3×)]
 (ചെ.)    02:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 18011 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    02:31 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+20). . 18011 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)    02:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+48). . 18011 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (hd)

12 ഫെബ്രുവരി 2019

     11:11  ജി.ബി.എച്ച്. എസ്.എസ്. തിരൂർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+37). . 19016 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (Old H M)
     06:08  ജി.വി. എച്ച്. എസ്.എസ്. ചെട്ടിയാംകിണർ‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+4). . 50010 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

11 ഫെബ്രുവരി 2019

     15:32  ഡി.എച്ച്.ഒ.എച്ച്. എസ്.എസ്. പൂക്കരത്തറ‎‎ (21 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+81). . [19051‎ (21×)]
      15:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+33). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+74). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      15:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+33). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:39 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
      14:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:33 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-75). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+33). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      14:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-17). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (വഴികാട്ടി)
      14:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      08:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 19051 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     11:19  ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മഞ്ചേരി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-1). . Yoonuspara (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (school code change)