സഹായം Reading Problems? Click here

നിർമ്മല ഹൈസ്കൂൾ കബനിഗിരി എന്ന താളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ

ഒരു പ്രത്യേക താളിൽ നിന്നു കണ്ണി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള താളുകളിൽ അവസാനമായി വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളുടെ പട്ടിക താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പട്ടികയിൽ പെടുന്ന താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താളുകൾ കടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

23 ജനുവരി 2019 12:38 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   
താളിന്റെ പേര്:

23 ജനുവരി 2019

     12:21  സഹായം:ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (14 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,165). . [Sreejithkoiloth‎ (6×); Kannans‎ (8×)]
      12:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-222). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ താളിൽ ചേർക്കാൻ)
      03:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-17). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ താളിൽ ചേർക്കാൻ)
      03:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ താളിൽ ചേർക്കാൻ)
      03:08 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+41). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ താളിൽ ചേർക്കാൻ)
      02:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-43). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ താളിൽ ചേർക്കാൻ)
      02:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-49). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ താളിൽ ചേർക്കാൻ)
      02:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+43). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ താളിൽ ചേർക്കാൻ)
      02:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-91). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ താളിൽ ചേർക്കാൻ)
      02:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+61). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
      02:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+68). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ താളിൽ ചേർക്കാൻ)
      02:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+126). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ താളിൽ ചേർക്കാൻ)
      02:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ താളിൽ ചേർക്കാൻ)
      02:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,245). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ)
      01:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . Kannans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

22 ജനുവരി 2019

     17:47  സഹായം:ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+3,525). . [Sreejithkoiloth‎ (4×)]
      17:47 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+479). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ)
      17:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+537). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ)
      17:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,112). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ)
      16:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,397). . Sreejithkoiloth (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)