സഹായം Reading Problems? Click here


ഏറ്റവുമധികം താളുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Self-published work‏‎ (60,221 അംഗങ്ങൾ)
 2. Uploaded with UploadWizard‏‎ (25,177 അംഗങ്ങൾ)
 3. പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ‏‎ (10,102 അംഗങ്ങൾ)
 4. പൊതു-സഞ്ചയത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ‏‎ (4,521 അംഗങ്ങൾ)
 5. Dp2019‏‎ (3,383 അംഗങ്ങൾ)
 6. ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019‏‎ (3,217 അംഗങ്ങൾ)
 7. ക്രിയേറ്റിവ് കോമൺസ് ചിത്രങ്ങൾ‏‎ (2,867 അംഗങ്ങൾ)
 8. All free media‏‎ (2,569 അംഗങ്ങൾ)
 9. ജി.എഫ്.ഡി.എൽ ചിത്രങ്ങൾ‏‎ (2,472 അംഗങ്ങൾ)
 10. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം‏‎ (1,259 അംഗങ്ങൾ)
 11. 2018-19ലെ സൃഷ്ടികൾ‏‎ (677 അംഗങ്ങൾ)
 12. HSS വിഭാഗം സൃഷികൾ‏‎ (666 അംഗങ്ങൾ)
 13. ഗ്രേഡ് 5 ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (659 അംഗങ്ങൾ)
 14. ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്‏‎ (645 അംഗങ്ങൾ)
 15. ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾ‏‎ (637 അംഗങ്ങൾ)
 16. ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ കവർ 2019‏‎ (597 അംഗങ്ങൾ)
 17. HS വിഭാഗം സൃഷികൾ‏‎ (537 അംഗങ്ങൾ)
 18. 2018ലെ സൃഷ്ടികൾ‏‎ (535 അംഗങ്ങൾ)
 19. മലപ്പുറം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (514 അംഗങ്ങൾ)
 20. ഗ്രേഡ് 4 ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (463 അംഗങ്ങൾ)
 21. തിരുവനന്തപുരം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (450 അംഗങ്ങൾ)
 22. വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (443 അംഗങ്ങൾ)
 23. ഗ്രേഡ് 3 ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (439 അംഗങ്ങൾ)
 24. കോഴിക്കോട് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (378 അംഗങ്ങൾ)
 25. ഗ്രേഡ് 6 ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (365 അംഗങ്ങൾ)
 26. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19ൽ HSS വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (347 അംഗങ്ങൾ)
 27. Kssk‏‎ (344 അംഗങ്ങൾ)
 28. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19ൽ HS വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (329 അംഗങ്ങൾ)
 29. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018ൽ HSS വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (301 അംഗങ്ങൾ)
 30. എറണാകുളം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (285 അംഗങ്ങൾ)
 31. കോട്ടയം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (272 അംഗങ്ങൾ)
 32. ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ2019‏‎ (258 അംഗങ്ങൾ)
 33. ചെങ്ങന്നൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (256 അംഗങ്ങൾ)
 34. ഗ്രേഡ് 2 ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (251 അംഗങ്ങൾ)
 35. Kerala State School Kalolsavam 2018‏‎ (250 അംഗങ്ങൾ)
 36. ഗ്രേഡ് 7 ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (239 അംഗങ്ങൾ)
 37. മലപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (233 അംഗങ്ങൾ)
 38. കൊല്ലം റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (227 അംഗങ്ങൾ)
 39. ആലപ്പുഴ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (227 അംഗങ്ങൾ)
 40. ചിത്രശാല‏‎ (227 അംഗങ്ങൾ)
 41. സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികൾ‏‎ (221 അംഗങ്ങൾ)
 42. പാലക്കാട് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019‏‎ (215 അംഗങ്ങൾ)
 43. പത്തനംതിട്ട റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (213 അംഗങ്ങൾ)
 44. പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (211 അംഗങ്ങൾ)
 45. ഗ്രേഡ് 1 ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (198 അംഗങ്ങൾ)
 46. Photo‏‎ (198 അംഗങ്ങൾ)
 47. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018ൽ HS വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (197 അംഗങ്ങൾ)
 48. ചെങ്ങന്നൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (191 അംഗങ്ങൾ)
 49. Dmcover-2019‏‎ (190 അംഗങ്ങൾ)
 50. സ്കൂൾ‏‎ (184 അംഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)