സഹായം Reading Problems? Click here


നല്ലൂർ നാരായണ എൽ പി ബേസിക് സ്കൂൾ, ഫറോക്ക്/ടൂറിസം ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ദയവായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടേത് ഒരു ലോവര് പ്രൈമറി വിദ്യാലയമാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തില് ഇതു വരെ ടുറിസം ക്ലബ് രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ല. കുട്ടികള്ക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റു ക്ലബുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ വര്ഷവും താത്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഉള്പ്പെടുത്തി പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കാറു്ണ്ട്.