സഹായം Reading Problems? Click here


ഡി.വി.എൻ.എസ്സ്.എസ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ് പൂവറ്റൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പരിസരം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പരിസരം

മനുഷ്യർ വയലുകൾ മണ്ണിട്ടുനികത്തുന്നു
താമരകുളങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നു
പ്രതിബന്ധം ഇത് ഭൂമിയുടെയും മനുഷ്യരുടെയും
ജീവിതത്തിനു ഈ മലിനീകരണം പ്രതിബന്ധം
പണ്ട് മനുഷ്യൻ മണ്ണിന്റെ മനം അറിഞ്ഞകാലം
ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ദോഷം അറിഞ്ഞ കാലം


ആദർശ് എ
5-A ഡി.വി.എൻ.എസ്സ്.എസ്സ് എച്ച്.എസ്സ്. എസ്സ് പൂവറ്റൂർ
കുളക്കട ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Nixon C. K. തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത