ജി എൽ പി എസ് ഈസ്റ്റ് ചാലക്കുടി/സൗകര്യങ്ങൾ/സൗകര്യങ്ങൾ