ജി. വി. ആർ. എം. യു. പി. എസ്. കിഴുവിലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/കിട്ടുവിൻ്റെ വ്യക്തിശുചിത്വം