സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്.എസ്. പന്നിപ്പാറ/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സേവനമനോഭാവവും അച്ചടക്കവും വളർന്നു വരുത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു Spc വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇത് റെജിസ്റ്റർ ചെയ്തതല്ല