സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്.എസ്. പന്നിപ്പാറ/ആർട്‌സ് ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
48134-mela1.jpg

വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കലാപരമായ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കലാവേദി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ ,സബ് ജില്ല ,ജില്ല ,സംസ്ഥാന തല മത്സരങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു.

48134-mela2.jpg