സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കൊടിഞ്ഞി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ദൈവം തന്ന ശിക്ഷ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ദൈവം തന്ന ശിക്ഷ      

ചൈനയിലെ വ‍ുഹാനിലാണ് ആദ്യം കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.പിന്നീട് അത് ലോകം മ‍ുഴ‍ുവൻ പടർന്ന് പിടിച്ച‍ുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ പാമരനെന്നോ വേർതിരിവ് ഇല്ലാതെ ലോകമാകെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഒര‍ു ക‍ുഞ്ഞുവൈറസിന് കഴിഞ്ഞു.മര‍ുന്നിത‍ുവരെ കണ്ടെത്താൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.മന‍ുഷ്യർ ചെയ്ത‍ു കൂട്ട‍ുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് ദൈവം തര‍ുന്ന ശിക്ഷയാകാം ഇത്.

ഇഹ്‍സാൻ അമീൻ പി
5 D ജി.എം.യ‍ു.പി.സ്‍ക‍ൂൾ കൊടിഞ്ഞി
താനൂർ ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
ലേഖനം


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 05/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - ലേഖനം