ജി.എം.യു.പി.എസ്. ചിറയിൽ/ഹൈടെക് വിദ്യാലയം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഹൈടെക് സൗകര്യങ്ങൽ

പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും ഹൈടെക്ക് സജജീകരണം.

ചിത്രശാല