സഹായം Reading Problems? Click here


ഘടകം:Submit an edit request

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Submit an edit request/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

-- This module implements {{Submit an edit request}}.

-- Load necessary modules
local mRedirect = require('Module:Redirect')
local cfg = mw.loadData('Module:Submit an edit request/config')

local p = {}

local function message(key, ...)
	local params = {...}
	local msg = cfg[key]
	if #params < 1 then
		return msg
	else
		return mw.message.newRawMessage(msg):params(params):plain()
	end
end

function p.makeRequestUrl(level, titleObj)
	titleObj = titleObj or mw.title.getCurrentTitle()
	
	do
		local levels = {
			semi = true,
			template = true,
			full = true
		}
		level = level and levels[level] and level or 'full'
	end
	
	local editintro, requestTemplate, levelText
	do
		local messages = {
			semi = {
				editintro = 'semi-editintro',
				requestTemplate = 'semi-request-template',
				levelText = 'semi-protectionlevel'
			},
			template = {
				editintro = 'template-editintro',
				requestTemplate = 'template-request-template',
				levelText = 'template-protectionlevel'
			},
			full = {
				editintro = 'full-editintro',
				requestTemplate = 'full-request-template',
				levelText = 'full-protectionlevel'
			}
		}
		local levelMessages = messages[level]
		editintro = message(levelMessages.editintro)
		requestTemplate = message(levelMessages.requestTemplate)
		levelText = message(levelMessages.levelText)
	end
	
	local preloadtitle, talkpagename
	do
		-- Get the date text.
		local dateFormat = message('preload-title-date-format')
		local lang = mw.language.getContentLanguage()
		local date = lang:formatDate(dateFormat)
		
		-- Get the talk page name, and resolve it if it is a redirect.
		local namespace = titleObj.namespace
		talkpagename = mw.site.namespaces[namespace].talk.name
			.. ':'
			..  titleObj.text
		talkpagename = mRedirect.luaMain(talkpagename)
		preloadtitle = message('preload-title-text', levelText, date)
	end
	
	local preloadTemplate = message('preload-template')
	
	local function encode(key, value)
		key = mw.uri.encode(key)
		value = mw.uri.encode(value)
		return key .. '=' .. value
	end

	local query = {}
	query[#query + 1] = encode('preload', preloadTemplate)
	query[#query + 1] = encode('editintro', editintro)
	query[#query + 1] = encode('preloadparams[]', requestTemplate)
	query[#query + 1] = encode('preloadtitle', preloadtitle)
	query[#query + 1] = 'section=new'
	query[#query + 1] = encode('preloadparams[]', titleObj.prefixedText)
	
	local url = mw.uri.fullUrl(talkpagename, {action = 'edit'})
	url = tostring(url) .. '&' .. table.concat(query, '&')
	return url
end

function p._link(args)
	return string.format(
		'<span class="plainlinks">[%s %s]</span>',
		p.makeRequestUrl(args.type),
		args.display or message('default-display-value')
	)
end

function p._button(args)
	return require('Module:Clickable button 2').luaMain{
		[1] = args.display or message('default-display-value'),
		url = p.makeRequestUrl(args.type),
		class = 'mw-ui-progressive'
	}
end

local function makeInvokeFunc(func, wrapper)
	return function (frame)
		local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, {
			wrappers = {wrapper}
		})
		return func(args)
	end
end

p.link = makeInvokeFunc(p._link, message('link-wrapper-template'))
p.button = makeInvokeFunc(p._button, message('button-wrapper-template'))

return p
"https://schoolwiki.in/index.php?title=ഘടകം:Submit_an_edit_request&oldid=126819" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്