സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. പി. എസ്. എം. എൽ. പി. എസ് കാട്ടാക്കട/അക്ഷരവൃക്ഷം/Dream Less

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Dreamless World

Now ,The sleepless night are coming
The days of fear are blooming.
Every where in the earth
hearing the sound of crying.
Every where Everywhere the news of dead
I am wondering what happen to our earth.
 


നമിത്ത്
4 ഗവ. പി. എസ്. എം. എൽ. പി. എസ് കാട്ടാക്കട
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 24/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത