സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ പി എസ് തോന്നക്കൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/എന്റെ പാട്ട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
എന്റെ പാട്ട്

പെയ്യുന്നേ മഴ പെയ്യുന്നേ
ചറ പറ ചറ പറ പെയ്യുന്നേ
വെട്ടുന്നേ ഇടി വെട്ടുന്നേ
ഠോ ഠോ ഠോ ഠോ വെട്ടുന്നേ
പാടുന്നേ കുയിൽ പാടുന്നേ
കൂ കൂ കൂ കൂ പാടുന്നേ
ചാടുന്നേ തവള ചാടുന്നേ
ക്രോം ക്രോം ക്രോം ക്രോം ചാടുന്നേ
ചിരിക്കുന്നേ ഞാൻ ചിരിക്കുന്നേ
ഹ ഹ ഹ ഹ ചിരിക്കുന്നേ

ബിൻഷാ ഷിയാം
1 C ഗവ. എൽ പി എസ് തോന്നക്കൽ
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത