ഗവ. എൽ. പി. എസ്. പാനായികുളം/പ്രമുഖരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് വിവരശേഖരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്