സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എം.ജി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചടയമംഗലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ A Day in the Woods-Poem

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
A Day in the Woods

Why won't you look around,
trying to see it.
Why won't you look around,
trying to feel it.

Look to those beautiful flowers,
giving the fragrance.
Why don't you feel the wind
Who travelled all over the world.

Look to those grasses when the night says
‘goodbye’, it has taken a bath in dew.
 Look and feel the Beautiful Dawn.
 you can hear birds chittering.

 Look to that beautiful sunrise that teaches
 us that the start must be beautiful.
 I feel like her singing.
to welcome the arrival of the day.
 
Go through the woods,
 You find the truth
 Look deep into the woods,
You find a bunch of happiness.

 There you see a mirror holding you,
 that's a river.
 There you see wonderful creations,
of mother Nature.

Hey look into these steps
 I am walking
 they are the steps
of nature.

When you fall a tree
 will surely give you a helping hand.
Nobody believes a man
surely will.

When the sun is above my hand
 It is the time
all plants cry
and ready to fly.

Look into the soil we
see so many ants with the one mind.
 look into the sky we
 see so many birds with one mind .


Look into the beautiful sunset
 that teaches you
the ending can also
be beautiful.

 This is the time
everyone hugs their homes
 And my white gown
 looks like a ghost.

I can see bats roaming
 in my orchard.
 I can hear owl singing
 for its day arriving.
 
Look into the sky
all your worries fly.
Dream like a star,that is
small outside and huge inside.

Have you ever huged
or kissed a tree?
Have you ever loved a tree?
Give love, be loved.

Aren't we a
 part of nature?
All mother natures creations
are a lesson to man.
 

ഫാത്തിമ
9B ഗവ. എം.ജി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചടയമംഗലം
ചടയമംഗലം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത