സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എം.ജി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് ചടയമംഗലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/Creator Alms

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Creator Alms

Save the environment
This is the demand of this time today
 save the environment
soil,sound,water,air
Together they have to be saved.

All these, the friend of the living
world give us all life.
Connect with them make them friends
Save the environment.

Plant trees instead of cutting
Forest are very valuable to save them.
One give us, do not set fires
to oxygen inn.
Come we have to save the environment.

Our life is uplifted
If there was no environment.
Where would there be colours in life.
Making the environment clean
is our first duty;
Come we have to save the environment.

Understand the glory of greenery
 recognize true.
 Give them your life as human being
 connect them as your own.
 
Animals and birds lives on trees
Never destroyed their home, Never
torment them
Come we have to save the environment.

അഹ് ലം അനസ്
9B ഗവ.എം.ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് .ചടയമംഗലം
ചടയമംഗലം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത