ഗവ.എച്ച്എസ്എസ് കാക്കവയൽ/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
ജനസംഖ്യാദിനം ക്വിസ്സ്

കാക്കവയൽ ഗവ.ഹൈസ്ക‍ൂളിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ് ജ‍ുമൈല ടീച്ചറ‍ുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്ക‍ുന്ന‍ു.