സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ശ്രീകാര്യം/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 നിയമത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലിസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ഇന്നത്തെ യുവതീയുവാക്കളെ കാര്യപ്രാപ്തിയും, രാജ്യസ്നേഹവും, പൗരബോധവും, സേവനസന്നദ്ധതയുമുള്ള വ്യക്തികളാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്‌ഷ്യം. 
    സി.പി. ഒ -  സുധീർ.എസ്
  എ.സി.പി.ഒ.-  'രേഖ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

  പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
  ലഹരി ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 നേച്ചർ ക്യാംപ്
  സാമൂഹ്യസേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ