സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കാച്ചാണി/അക്ഷരവൃക്ഷം/IS NATURE IS MEANT TO MISUSE......

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
IS NATURE IS MEANT TO MISUSE......

Little drops of dew
fallen in my body
touches my heart
with a soothing effect-
Nowadays, the sounds of
birds are heared
very often that gives me
a hope about our future
And about the flying
queens-butterflies, they
starts to vanish from
our polluted environment.
Trees become countable,
only a few are there
Hummans live harmoniously
with the sacrifice taken
by our nature which
includes trees, flies, birds
animals, insects and so on....
As technology grows
We forget our nature
and their gifts.
A d the aftereffects
for this kindlessness
is in the form of huge
nature disasters like
flood, earthquake, tsunami,
famine, tornade, etc.that
with totally engulf
the humanity.....
It's not late, we can
bring our nature to
the normal condition.
We have to do only
one thing, don't exploit
and not to harm it.
Then we can enjoy
the blessings of nature
With all creatures
happily forever......

റ്റീന എ എസ്സ്
9ബി ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ,കാച്ചാണി
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത