സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി/സ്റ്റൂഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

എസ്.പി.സി അംഗങ്ങൾ പരിശീലനത്തിൽ
നെടുവേലി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് അംഗങ്ങൾ
നെടുവേലി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ഓണം അവധിക്കാല ക്യാമ്പ്(SPC)

2016 ജൂൺ മാസത്തിലാണ് നെടുവേലി സ്കൂളിൽ എസ്.പി.സി കേഡറ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്.

44 കുട്ടികളാണ് ആദ്യ ബാച്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്.
2017 ജൂൺ മാസത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും 2018 ജൂൺ മാസത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചും നിലവിൽ വന്നു.
സി.പി.ഒ -കൃഷ്ണകാന്ത് ആർ.ഒ
എ.സി.പി.ഒ സലീല


(2017) ഫെബ്രുവരി 18 ശനിയാഴ്ച നടന്ന ശുഭയാത്ര -റോഡ് സുരക്ഷ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി

സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് ദൃശ്യപാഠം ക്ലാസ്സ്