സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് നെടുവേലി/ഗ്രന്ഥശാല

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ 5322 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്.
ഓരോ വിഭാഗങ്ങളായി പ്രത്യേകം ഇനം തിരിച്ച് വിഷയക്രമത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
റഫറൻസ് വിഭാഗത്തിനായി പുസ്തകങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ലൈബ്രറി പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു.ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ പുസ്തക വിതരണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്.
കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഡിജിറ്റൽ കാറ്റലോഗ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഇതിനായി ലൈബ്രറി സോഫ്റ്റ് വെയർ അടങ്ങിയ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലൈബ്രറിയിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളായ വിദ്യാരംഗം, തളിര്,ബാലരമ,ബാലരമഡൈജസ്റ്റ്,പുരാണചിത്രകഥ,ശാസ്ത്രകേരളം,പത്രം എന്നിവ ലൈബ്രറിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു.

സ്കൂൾ ലൈബ്രറി മന്ദിരം
റഫറൻസ് വിഭാഗം
ലൈബ്രറി മാനേജർ എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു