സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് കുളത്തൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/Nature

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
NATURE

She is the mother, who gives us happiness,
She is something special,
Without her we can't live
Her great arms protect us.
Inside her arms we are safe.
She is the one who gives us our needs,
Nowadays she is not feeling good,
Because of our harmful actions.
We must be awakened and,must cure her wounds.
She is our mother,we want to protect her.
So join our hands and- protect our mother
She is something special.

Fathimath swaliha
XII SCIENCE B2 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് കുളത്തൂർ
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത