സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ SURVIVAL

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
SURVIVAL

             Once came a plague
             and it send many to
             grave
             and their families to
             grief
             and the wind of
             sadness blew

             But we never did lose
             we found a vaccine
             for it's cure............
             and now for this
             corona also we will
             not lose

             we are mankind
             and we haven't lost
              to any battle till now
             and we will not let it
             defeat us

             till then as we
             always say.........
             we will defeat it
             before we are
             defeated........

            so till then
            We will soak it off....
            We will soap it off....
            We will dry it off.......
            And we will send it off from our world..............

 

കൃഷ്ണ വി പി
8 B ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത