സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ SAVE EARTH

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
SAVE EARTH


 Earth is our mother
 all of you know that
 So we should not
 harm our earth

 Do not cut trees
 and do not fill up the river
Save our earth
Save our greenery

If we harm Earth
It will harm us
This is the message
for tomorrow
 

കൃഷ്ണ എ എസ്
7 B ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മലയിൻകീഴ്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത