സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ Mother Nature

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
MOTHER NATURE


Oh!beautiful nature!
Nothing can be compared to beauty
Sound of water which flow in a zig-zig manner
Sound of birds that makes us cheer
Sound of animals that makes us shiver
Sound of trees as they chatter
And all these sounds make you complete

Oh!beautiful nature!
Nothing can be compared to your
love to us
Because
It also gives healthy life to us
It gives immunity
It gives healthy foods like
Vegetables,fruits,seeds
And nuts
It also sacrifice its
life for us like,
Good food,air,water etc
It also increase our immunity,health
And hygiene...

Oh!beautiful nature!
One day everyone will realize nature is life...
 

ഐശ്വര്യ എൽ
9 D ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മലയിൻകീഴ്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത