സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ Ecstatic creator

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Ecstatic creator


Beauty queen it is the time to take rest.....
Nature is our mother.
She speaks and moves.
She teaches us something special.
But the man,the darkness in their mind tries to devastate our beauty queen, mother nature.
Now she is sobbing.
Nature had tread many unsuspecting dark patches.............
But she gives all the joys for mankind .
Nature is an indescribable knowledge.
Nature is a wide-opened book.
Enjoy the beauty of nature, treat it kind, look after her as an infant.

 

അഞ്ജിത കൃഷ്ണൻ എസ് എസ്
10 D ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത