സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/TENSION

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
TENSION


Tension,Tension,Tension
Everybody has tension.
Students have tension,
About their examination.
Teachers have tension,
Of completing their portions.
Officials are in tension,
To get their promotion.
Scientists are in tension,
To make a new invention.
Retired persons are in tension,
To get their monthly pension.
Peoples are in tension,
About the new generation.
God is in tension,
About his creation.
Tension , tension, tension
The world is full of tension.
 

പാർവതി എസ്
10 D ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.മലയിൻകീഴ്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത