സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് മലയിൻകീഴ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/EMOTIONS

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
EMOTIONS

EMOTIONS
My life is like day and night
Sometimes sad
And
Sometimes happy.
Day and nights are equal in hour
But in my life
Nights are more.....
I didn’t know
What’s a girl’s
Wish and happiness...
All times problems
Eat me....
Books, books
A small brief
From these problems
Books are my friend
Who makes me happy
Books are my parents
Who taught me
What’s wrong and right
Books are my teacher
Who advice me
Books are my lover
Who love me....


റെന ഫാത്തിമ എസ് ആർ
7D ജി ജി എച്ച് എസ് എസ് മലയിൻകീഴ്
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത