സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കീഴാറൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/THE MAN

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
THE MAN

The man ,super man,wonderful man
The man,super man who attack covid
The man ,super man who plant tree
The man ,super man who clean the house
The man ,super man who still stay at home
The man ,super man and we are supermen
Who defeat the virus
 

അനു കൃഷ്ണൻ
9C ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കീഴാറൂർ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത