സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കവലയൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/അതി ജീവനം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അതിജീവനം

      
ഒര‌ു ന‌ുള്ള‌ു കണ്ണീര‍ു വാർത്ത‌ുകൊണ്ടീ ലോക
  വ്യഥയോട് ചേർന്ന് നാമേവര‌ും
ഭയമല്ല കര‌ുതലാണടിയ‌ുറച്ചാൽ നാളെ
അതിജീവനത്തിൻ കഥ പറയാം
സ‍ൃ‍ഷ്ടിിച്ച സ‌ൃഷ്ടാവ് പോല‌ും പകച്ച‌ു പോയി
നിൻ ചെയ്തികൾ കണ്ട‌ു കണ്ണടച്ച‌ു
സർവ്വവ‌ും വെട്ടിപ്പിടിക്ക‌ുവാൻ നീ നേർത്ത
സമവാക്യം ഒന്നതിൽ പിറവി കൊണ്ട‌ൂ.
ച‌ുര‌ുളഴിച്ചിന്നവർ അന്തകന്റെ വേഷം കെട്ടിയാടി.
ഈ മഹാമാരി തൻ വിധിയോർത്തു കരയ‌ുവാൻ
കഴിയില്ല മന‌ുജാ നിൻ കർമ്മഫലം
വൻ മതിൽ താണ്ടിയാ കോട്ടകൾ ത്നച്ച‌ുടച്ചിന്നവൻ
ഇന്നെന്റെ മണ്ണില‌ും തേരോട്ടമായ്
ഒര‌ൂ ച‌ുംബനം പോല‌ും നല്കാൻ കഴിയാതെ
ചത്താല‌ും തീരാത്ത പാപിയായ്
അകന്നിരിയ്ക്കാം രക്തബന്ധങ്ങളൊക്കെയ‌ും
ഇര‍ുളിന്റെ മറ നീങ്ങ‌‌ും ഒര‍ു പ‌ുലരിവരെയ‌ും
വാനോളം വാഴ്ത്തി പ‌ുകഴ്‌ത്തീടാമീനല്ല
ആത‌ുരസേവകർ നീതിതൻ പാലകർ.
"ലോകാ സമസ്താ സ‌ുഖിനോ ഭവന്ത‍ു."

ആദിത്യ .എച്ച്
8 A ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസ് എസ് കവലയ‌ൂർ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 05/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത