സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെന്റ് എൽ പി എസ്സ് ഐങ്കാമം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശിക്ഷ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശിക്ഷ

മാരി മാരി മഹാമാരി
മാനവ രാശിയെ തളച്ചിട മാരി
മനുഷ്യന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തിനു
പ്രകൃതി തന്നൊരു മഹാമാരി
മനുഷ്യന്റെ തിരിച്ചറിവിനായി
പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ശിക്ഷ ഇത്
ഇനിയെങ്കിലും മനുഷ്യാ.......
നിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി
പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കൂ .......
പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കൂ......

ആദിത്യ എസ
4A ഗവണ്മെന്റ് എൽ . പി .എസ് .അയിങ്കമാം
പാറശ്ശാല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത