സഹായം Reading Problems? Click here


ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ഇ.എച്ച്.എസ്. എസ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/Waiting to be free

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Waiting to be free

I am dying,
but not like anybody who died.

I am living, but in the rainbow,
I do reside.
How much longer will I go until secrets unveil?

My mind cannot comprehend but my heart will decide.
My problems are too simple,
my remedy complex;

Love is my medicine,
which I have identified.
Destination is unknown;
the journey is too short,

My vehicle is broken,
our driver is mystified.
My body is a cage,
my soul is shackled inside.
 
Speak not of troubles,
my pain will be justified.
The door is half open;
I can see the ray of love,
My heart will take over until we’re all unified.

വൈഭവ്
9A ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ഇ.എച്ച്.എസ്. എസ്
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 18/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത