സഹായം Reading Problems? Click here


ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ഇ.എച്ച്.എസ്. എസ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/Flood-Nature's Revenge

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Flood-Nature's Revenge


I am there
Wherever sun is rare
I dare
To all those who are not fair
I blink my eyes at once
Getting ready to deal and pounce
To the lasting stream
Of every man and his dream.

I only strike very rare
To people unfair
Men of land- The landlords
Who Crucify mother nature's bones.

I am deadly blood
Oozing out of nature's dead head
Pointing out the poisonous men's fall
Making them drink the bottle of gall.
I care for other's need
But never stand for their ill greed
As i triumph when nature is freed.

I realize the pain of the innocent
The heartbeats of patient
But,it is my sole duty
To point out people's guilty.

I am the revenge of nature
I speak for nature
I never deny my mother's call
As lessons are to be taught to all.

And for the last time, I tell to the men of end-
Whether it be nature or men

Sorrow or joy
Whether it be someone's greed
Or somebody's greed
Disasters should always be equally shared by all.

ആത്മിക് ഗ്ലാഡ്സ്റ്റൺ
9A ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ഇ.എച്ച്.എസ്. എസ്
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 17/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത