സഹായം Reading Problems? Click here


ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ഇ.എച്ച്.എസ്. എസ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/EARTH

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
EARTH

When the sky moves
It looks like a sponge,
When the rain comes
It will be cold
When it's too hot
Clouds hide the sun,
When it thunder
It's because clouds fight The rain falls from very high,
But the small plants are not dead

Faais Mohammed
6A ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ഇ.എച്ച്.എസ്. എസ്
തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത