സഹായം Reading Problems? Click here


കണ്ണാടി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്/ സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ് കേഡറ്റ്/സീനിയർ അംഗങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

2016-2018 ബാച്ച്
SL NO. NAME OF CADET


1 Abijith.A


2 Adharsh.V


3 Aakash Vijayan


4 Ameesh.N


5 Anoop.S


6 Ashik.A


7 Aswin.S


8 Aswin.S


9 Dijish.S


10 Fazil.K


11 Haridev.S


12 Harinath.S


13 Jithin.P


14 Jithin.S


15 Redul Anand.A


16 Sanjay.K


17 Sibi.K.B


18 Sijildas.H


19 Sreekuttan.R


20 Sudheesh.S


21 Surya.S


22 Surya Prakash.C


GIRLS

1 Amritha.P.M


2 Amritha.S


3 Anugraha.A


4 Arunima.J


5 Athira.M


6 Divya.K


7 Kavya.U


8 KEERTHANA NARAYANAN


9 Krishna Priya.B


10 Maya.M


11 Nandana.R


12 Nandana.R


13 Nimisha.N


14 Punnya.S


15 Radhika.R


16 Ramitha.R


17 Rudra.R


18 Sanika.K


19 Sibila.S


20 Varsha.S


21 Vibha.K.Das


22 Vinaya.G