സഹായം Reading Problems? Click here


എ.ബി.യു.പി.എസ് മങ്കര വെസ്റ്റ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ

പഠിച്ചതൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ
ചെയ്യാനായി പഠിച്ചില്ല ഞാൻ
ശുചിത്വമോടെ നടന്നില്ല ഞാൻ
കണ്ണിൽക്കണ്ടത് തിന്നു ഞാൻ
അമ്മക്കായി കുളിച്ചു ഞാൻ
അച്ഛനു വേണ്ടി പഠിച്ചു ഞാൻ
ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പാഠങ്ങൾ
ഇരുചെവി കേട്ടു മറന്നു ഞാൻ
ശുചിത്വ ബോധമില്ലാതെ
കളിച്ചു രസിച്ചു നടന്നു ഞാൻ
വ്യാധികളെങ്ങും ഉണ്ടായപ്പോൾ
ആധികൾ പേറി നടന്നു ഞാൻ
മാറാവ്യാധികൾ വരാതിരിക്കാൻ
ശുചിത്വം തന്നെ ഔഷധമെന്ന്
തിരിച്ചറിഞ്ഞു പഠിച്ചു ഞാൻ

ജിൻസി ജയപ്രകാശ്
6 എ.ബി.യു.പി.എസ്_മങ്കര_വെസ്റ്റ്
പറളി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത