സഹായം Reading Problems? Click here


എൽ. എം. എൽ. പി. എസ് മണ്ടിക്കലം/അക്ഷരവൃക്ഷം/തത്ത

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തത്ത

 
പച്ച തത്തേ പനന്തത്തേ
പറന്നു പറന്നു വായോ
തുള്ളി കളിയ്ക്കാൻ വായോ
ഒത്തു കളിക്കാൻ വായോ
ഓടി കളിയ്ക്കാൻ വായോ
പവിഴമതെണ്ണീടാം
കഥകൾ പറഞു ഇരിയ്ക്കാം
മുറ്റത്തെ തണലിൽ മയങ്ങീടാം.

അലീനാ
2 എൽ. എം. എൽ. പി. എസ് മന്തിക്കളം
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത