സഹായം Reading Problems? Click here


എന്. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല/അക്ഷരവൃക്ഷം/ Grace of God

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Grace of God
 


Thou art a devine grace
Coming from the lap of God
Thine art prospects every place
With the soft touch on pod

Without you people suffer
Too much of you gives trouble
With trumpets and lights you enter
Like a great king who struggle

You donate the elixer of life
With great effort and pain
From the ocean to the earth
A long journey of life

Come on every time
Bless us with your grace

Gopika CS
9 H എന്. എച്ച്. എസ്. പെർഡാല
കുമ്പള ഉപജില്ല
കാസർഗോഡ്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Vijayanrajapuram തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത