സഹായം Reading Problems? Click here


എം.വി. എച്ച്.എസ്. തുണ്ടത്തിൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/THE WONDER OF NATURE

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
THE WONDER OF NATURE

Nature! Nature! so lush and green,
The wonder of wonder any one has seen,
So cool, calm and full of life.
Makes us forget all our strife,
Think of a forest full of trees,
Fluttering and dancing in the breeze,
Cut them down and construct towers,
Wait for age to get a shower.
The birds that soar high in the sky,
Can we initiate them however hard we try.
Learn to wonder and gap at things,
And see the happiness it brings,
We have got such wonderful things,
Do what you can and save a wing,
So that our children in future,
Can see the things we have natured
 

പൂജിത
6 എം.വി. എച്ച്.എസ്. തുണ്ടത്തിൽ
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 20/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത