എം.ഡി.സി.എം.എസ്സ്.എച്ച്.എസ്സ് എരുമാപ്രമറ്റം/സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം