സഹായം Reading Problems? Click here


ആർ.വി. ഗവൺമെന്റ് വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ചേനപ്പാടി/കുട്ടിക്കൂട്ടം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Kuttikkootam.png

Kutty.gif

വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിത പഠനം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെ ലോകത്താകമാനം വിദ്യാഭ്യാസപ്രക്രിയയുടെ ഘടനയും രീതിയും ഏറെ മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ടു. പാഠപുസ്തകത്തിലും ക്ലാസ്‌മുറിയിലും ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അറിവുകൾക്കുമപ്പുറം അധ്യാപകന്റെയും വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും സമ്പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്വത്തോടെയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയാണ് രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് സന്നദ്ധമായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ, പഠനത്തിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കാത്ത, ഏതുസമയവും അധ്യാപകരോടു ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും, ആവശ്യമെങ്കിൽ പുറമേ നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധരുമായിപ്പോലും ആശയവിനിമയം സാധ്യമാക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന തരത്തിൽ വളരെ വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ തുറന്നു തരുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം നടപ്പിലാകുമ്പോൾ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണത്തിലും നടത്തിപ്പിലും സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തിലും വിദ്യാർഥികളെക്കൂടി സമുചിതമായി പങ്കാളികളാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രക്രിയയുടെ ഫലപ്രദമായ നടത്തിപ്പിന്റെ അവശ്യഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ് 2010 ൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഹൈസ്‌കൂളുകളിലും സ്‌കൂൾ ഐ.ടി. കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ കൂട്ടായ്‌മ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ഐ.ടി@സ്‍കൂൾ  പ്രോജ‌ക്‌ട് ആരംഭിച്ചത്.

കമ്പ്യൂട്ടർ, മൊബൈൽഫോൺ, ഇലക്‌ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക ആഭിമുഖ്യം പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചുവരുന്ന ഈ സ്വാഭാവിക താത്പര്യത്തെ ശരിയായി വളർത്തിയെടുക്കുക, സാങ്കേതികവിദ്യയെ ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നുറപ്പിക്കുക, വിദ്യാർഥികളിൽ കാണുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യാപ്രയോഗക്ഷമതയെ ഐ.സി.ടി. അധിഷ്ഠിത പഠനത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിലൂടെ സ്കൂളിന്റെ മികവു വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ചാലകശക്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുക, സൈബർ സുരക്ഷയുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ മാത്രമല്ല, അതിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്താനുൾപ്പെടെ വിദ്യാർഥികളെ സജ്ജീകരിക്കുക എന്നിവയും സ്‌കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് ഐ.ടി. കോർഡിനേറ്റർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലക്ഷ്യംവക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഐ.സി.ടി രംഗത്ത് ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ‌്മകൾ സ്കൂളുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നിശ്ചിത പ്രവർത്തനപരിപാടികൾ വഴി അവരുടെ സർഗാത്മകത പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഐ.സി.ടി രംഗത്തു പഠന-പ്രവർത്തന താത്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ രംഗത്തുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ അറിവും കഴിവും വളർത്തിയെടുക്കാനും പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള താത്‍‍പര്യം വളർത്താനും വിവിധ ഐ.സി.ടി അധിഷ്ഠിത തൊഴിൽമേഖലകളേതൊക്കെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ കൂട്ടായ‌്മകൾ അവരെ സഹായിക്കുന്നു. സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് ഐ.ടി. കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാർക്ക് ഐ.ടി@സ്കൂൾ പ്രോജക‌്ട് വിപുലമായ പരിശീലനപരിപാടികൾ ആവിഷ്‌കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. എസ്.എസ്.ഐ.ടി.സിമാർക്കുള്ള പ്രത്യേക ഐ.ടി.അധിഷ്‌ഠിത പരിശീലനം, 12,677 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ അഞ്ച് ദിവസത്തെ അനിമേഷൻ പരിശീലനം, 27,764 സ്റ്റുഡന്റ് ഐ.ടി. കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാർക്ക് നൽകിയ ഹാർഡ്‌വെയർ പരിശീലനം, സ്റ്റുഡന്റ് ഐ.ടി. കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 1,74,603 രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നൽകിയപ്രത്യേക ഐ.ടി. പരിശീലനം എന്നിവ സ്കൂളുകളിലെ ഈ ഐ.ടി. സന്നദ്ധസേനയുടെ വളർച്ചയിലെ നിർണയാക ചുവടുവയ്‌പുകളായിരുന്നു.

   നമ്മുടെ സ്‌കൂളുകളിൽ ഐ.സി.ടി. ശാക്തീകൃത ക്ലാസ്‍മുറികളും പഠനവും വ്യാപകമാകുന്നതോടെ സ്കൂൾ ഐ.സി.ടി. കൂട്ടായ്‌മക്കും അതുവഴിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രസക്‌തിയും പ്രാധാന്യവും കൈവരുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്‌കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് ഐ.ടി. കോർഡിനേറ്റർമാരുടെയും ഐ.സി.ടി രംഗത്ത് ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനും വ്യാപകമാക്കുന്നതിനും ഐ.ടി@സ്കൂൾ പ്രോജ‌ക്‌ട് ആവിഷ്‌കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്ന സമഗ്ര നൂതനപദ്ധതിയാണ് 'ഹായ്സ്കൂൾ കുട്ടിക്കൂട്ടം'.
     ഹായ്സ്കൂൾ കുട്ടിക്കൂട്ടം അംഗങ്ങൾക്ക് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത മേഖലയിൽ വിവിധ തലത്തിലുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.  സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്‍ മുറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കുട്ടിക്കൂട്ടം അംഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം അത്യാവശ്യമായി വരികയായതിനാൽ ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും, ഈ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെട്ട ഓരോ മേഖലയിലെയും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവുകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് ഫലപ്രദമായ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. ഇത് സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഈ പരിശീലന മൊഡ്യൂൾ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് മേഖലയിലും ഉയർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിദ്യാർഥിയും അത്യാവശ്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പരിശീലനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  കുട്ടിക്കൂട്ടം പദ്ധതിയിലെ എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും  പദ്ധതിയിലെ എല്ലാ മേഖലയിലെക്കുറിച്ചും സാമാന്യമായി അവബോധം ഉണ്ടാവുകയും ഓരോ മേഖലയിലെയും അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ആർജ്ജിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം. 

അനിമേഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ച് പൊതുവായി ധാരണയുണ്ടാക്കുക. ലഘുഅനിമേഷൻ സിനിമകൾ തയാറാക്കുക, ഭാഷാ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് സാമാന്യ ധാരണ നൽകുക, ഓൺലൈനിൽ മാതൃഭാഷയിലുള്ള ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, കമ്പ്യൂട്ടർ അസംബ്ലിങ് വളരെ ലളിതമായ–അല്പം ധാരണ നേടിയാൽ ആർക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ബോധ്യമാക്കുക, ഇലക്ടോണിക് കിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലഘുപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർഥികളിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്രമം പരിചയപ്പെടുക, ഇന്റർനെറ്റിലെ ചതിക്കുഴികൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നിവയാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ വിവിധ സെഷനുകളിലായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വഘു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടിക്കൂട്ടത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് മാത്രം തയാറാക്കിയതാണ്. ഓരോ വിദ്യാർഥിയുടെയും കഴിവും അഭിരുചിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരവർക്ക് യോജിച്ച മേഖല സ്വയം കണ്ടെത്താൻ വിദ്യാർഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക കൂടി ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. അതിനനുസൃതമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി പരിശീലകർ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായും ഫലപ്രദമായും ചെയ്തു തീർത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നാം വിഭാവനം ചെയ്ത രീതിയിൽ 'ഹായ് സ്കൂൾ കുട്ടിക്കൂട്ടം' പദ്ധതി പ്രയോഗത്തിൽ വരികയുള്ളൂ.