സഹായം Reading Problems? Click here

പൂർവ്വപദത്തോടു കൂടിയ എല്ലാ താളുകളും

എല്ലാ താളുകളും
   
അടുത്ത താൾ (എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ കാമ്പ്രം)
എ,കെ.എസ്.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പട്ടംഎ..എല്‍. പി.എസ് കിണാശ്ശേരി
എ..എല്‍.പി,എസ്.തിരൂര്‍എ..എല്‍.പി,എസ്.തൃപ്രങ്ങോട്എ..എല്‍.പി,എസ്.പോരൂര്‍
എ..എല്‍.പി,എസ്.മംഗലംഎ..യു..പി,എസ്.വള്ളത്തോള്‍എ. എം. എം. ഹൈസ്കൂള്‍ ഓതറ
എ. എം. എം.എച്ച് എസ്സ് കരവാളൂര്‍എ. എം. എല്‍. പി. എസ്. കരിപ്പൂര്‍ ചിറയില്‍എ. എം. എല്‍. പി. എസ്. കരിപ്പൂര്‍ ചിറയില്‍/മദർ പി ടി എ
എ. എം. എല്‍. പി. എസ്. കരിപ്പൂര്‍ ചിറയില്‍/സ്കൂൾ പാർലിമെന്റ്എ. എം. എല്‍. പി. എസ്. കരിപ്പൂര്‍ ചിറയില്‍/സ്കൂൾ പി ടി എഎ. എം. യു.പി.എസ്. എടത്തനാട്ടുകര
എ. എം .എം. ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ ഇടയാറന്മുളഎ. എന്‍. എം. യു. പി. എസ്. മണിത്തറ
എ. എല്‍. പി. എസ്. ആട്ടോര്‍എ. എല്‍. പി. എസ്. ഇരവിമംഗലംഎ. എല്‍. പി. എസ്. ഊരകം
എ. എല്‍. പി. എസ്. കാളത്തോട്എ. എല്‍. പി. എസ്. ഗുരുവിജയം വടൂക്കരഎ. എല്‍. പി. എസ്. ചാഴൂര്‍
എ. എല്‍. പി. എസ്. ചുവന്നമണ്ണ്എ. എല്‍. പി. എസ്. ചെമ്മാപ്പിള്ളിഎ. എല്‍. പി. എസ്. ചേനം
എ. എല്‍. പി. എസ്. തൈക്കാട്ടുശ്ശേരിഎ. എല്‍. പി. എസ്. പള്ളിപുറംഎ. എല്‍. പി. എസ്. പാലിശ്ശേരി
എ. എല്‍. പി. എസ്. പുള്ള്എ. എല്‍. പി. എസ്. പെരിഞ്ചേരിഎ. എല്‍. പി. എസ്. മുറ്റിച്ചൂര്‍
എ. എല്‍. പി. എസ്. മോരിക്കരഎ. എല്‍. പി. എസ്. വേലൂപ്പാടംഎ. എസ്. ബി. എസ് മഞ്ഞളൂര്‍
എ. കെ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. പൊയ്യഎ. കെ. എം. എല്‍. പി. എസ്. പേഴുമൂട്എ. കെ. എം. വി. എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് തടിക്കാട്
എ. കെ. എം .എച്ച്.എസ്.എസ് കോട്ടൂര്‍/ കംപ്യൂട്ടര്‍ ലാബ്(ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗം)എ. കെ. എം .എച്ച്.എസ്.എസ് കോട്ടൂര്‍ /മള്‍ട്ടിമീഡിയ സൗകര്യങ്ങള്‍എ. കെ.എം. എച്ച്. എച്ച്. എസ് കോട്ടൂര്‍/ കംപ്യൂട്ടര്‍ ലാബ്(ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗം)
എ. കെ.എം. എച്ച്. എച്ച്. എസ് കോട്ടൂര്‍/ നവീകരിച്ച ലൈബ്രറി & റീഡിങ് റൂംഎ. കെ.എം. എച്ച്. എച്ച്. എസ് കോട്ടൂര്‍/ റേഡിയോ പള്ളിക്കൂടം (സ്കൂള്‍ വാര്‍ത്താ ചാനല്‍)എ. കെ.എം. എച്ച്. എച്ച്. എസ് കോട്ടൂര്‍/ആധുനിക രീതിയില്‍ സജ്ജീകരിച്ച പാചകപ്പുര
എ. കെ.എം. എച്ച്. എച്ച്. എസ് കോട്ടൂര്‍/വിദ്യാരംഗംഎ. കെ.എം. എച്ച്. എച്ച്. എസ് കോട്ടൂര്‍/സ്കൗട്ട് ആന്‍ഡ് ഗൈഡ് യൂണിറ്റ്എ. പി. എല്‍. പി. എസ്. അളഗപ്പനഗര്‍
എ. പി. എല്‍. പി. എസ്. എലത്തൂര്‍എ. പി. എല്‍. പി. എസ്. പുതൂര്‍ക്കരഎ. പി. എസ്. പറക്കാട്
എ. ബി. യു പി. എസ്. കണ്ണാടിഎ. യു. പി. എസ്. അടക്കാപുത്തൂര്‍ ‍എ. യു. പി. എസ്. അഴിയന്നൂര്‍
എ. യു. പി. എസ്. ആലന്തട്ടഎ. യു. പി. എസ്. ഉദിന‌ൂര്‍ എടച്ചാക്കൈഎ. യു. പി. എസ്. ഉദിന‌ൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍
എ. യു. പി. എസ്. ഓലാട്ട്എ. യു. പി. എസ്. കണ്ണാറഎ. യു. പി. എസ്. കരിമ്പുഴ
എ. യു. പി. എസ്. കരുമാനാംകുറിശ്ശിഎ. യു. പി. എസ്. കല്ലുവഴിഎ. യു. പി. എസ്. കുത്തനശ്ശേരി
എ. യു. പി. എസ്. കൈതക്കാട്എ. യു. പി. എസ്. കൊവ്വല്‍ ചെറ‌ുവത്ത‌ൂര്‍എ. യു. പി. എസ്. പറക്കാട്
എ. യു. പി. എസ്. പല്ലിശ്ശേരിഎ. യു. പി. എസ്. പുഞ്ചപ്പാടംഎ. യു. പി. എസ്. പൊതാവ‌ൂര്‍
എ. യു. പി. എസ്. പൊമ്പ്രഎ. യു. പി. എസ്. പ‌ുത്തിലോട്ട്എ. യു. പി. എസ്. മങ്ങാട്ടുകര
എ. യു. പി. എസ്. മരോട്ടിച്ചാല്‍എ. യു. പി. എസ്. മലാപ്പറമ്പ്എ. യു. പി. എസ്. മലാപ്പറമ്പ്/ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്
എ. യു. പി. എസ്. മലാപ്പറമ്പ്/ പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍എ. യു. പി. എസ്. മലാപ്പറമ്പ്/ഐ.ടി. ക്ലബ്ബ്എ. യു. പി. എസ്. മലാപ്പറമ്പ്/ഗണിത ക്ലബ്ബ്
എ. യു. പി. എസ്. മലാപ്പറമ്പ്/ജാഗ്രതാസമിതി.എ. യു. പി. എസ്. മലാപ്പറമ്പ്/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിഎ. യു. പി. എസ്. മലാപ്പറമ്പ്/സാമൂഹ്യശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്
എ. യു. പി. എസ്. മലാപ്പറമ്പ് / മലയാളം ക്ലബ്ബ്.എ. യു. പി. എസ്. മലാപ്പറമ്പ് /സയന്‍‌സ് ക്ലബ്ബ്.എ. യു. പി. എസ്. ശ്രികൃഷ്ണപുരം
എ. യു. പി. എസ്.പെരി‍ഞ്ചേരിഎ. യു. പി. എസ്.വെണ്ടൂര്‍എ. യു.പി.എസ്. വടക്ക‍‍ഞ്ചേരി
എ. റ്റി. പ്രോജെക്ട്‍‍എ. വി. എം. എല്‍. പി. എസ്. പാമ്പൂര്‍എ. സുകുമാരൻ നായർ
എ.ആര്‍.ആര്‍.പബ്ലിക് സ്കൂള്‍എ.ആര്‍.ഉഷഎ.ആര്‍ ഉഷ
എ.ഇ.എം.എ.യു.പി.എസ്. മൂര്‍ക്കനാട്എ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. തിരൂര്‍ക്കാട്എ.ഇ.എസ്. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അഞ്ചരക്കണ്ടി
എ.ഇ.എസ്.സി.എസ്.അല്ലൂര്‍എ.ഇ.ടി.ഇ.സ്കൂള്‍ കുറുകഎ.ഇ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് ഇരുമ്പനങ്ങാട്
എ.ഇ.പി.എം.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് ഇരുമ്പനങ്ങാട്/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി.എ.എ.ഇ.എം.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ വൈലത്തൂര്‍എ.എ.എച്.എം.എല്‍.പി.എസ് പുതിയത്ത്പുറായ
എ.എ.എച്.എം.എല്‍.പി.എസ് പുതിയത്ത്പുറായ/അറബി മികവുകള്‍എ.എ.എച്.എം.എല്‍.പി.എസ് പുതിയത്ത്പുറായ/ഇംഗ്ലീഷ് മികവുകള്‍എ.എ.എച്.എം.എല്‍.പി.എസ് പുതിയത്ത്പുറായ/കലാകായികം മികവുകള്‍
എ.എ.എച്.എം.എല്‍.പി.എസ് പുതിയത്ത്പുറായ/കളി സ്ഥലംഎ.എ.എച്.എം.എല്‍.പി.എസ് പുതിയത്ത്പുറായ/ഗണിതശാസ്ത്രം മികവുകള്‍എ.എ.എച്.എം.എല്‍.പി.എസ് പുതിയത്ത്പുറായ/പരിസരപഠനം മികവുകള്‍
എ.എ.എച്.എം.എല്‍.പി.എസ് പുതിയത്ത്പുറായ/പരിസ്ഥിതിക്ലബ്എ.എ.എച്.എം.എല്‍.പി.എസ് പുതിയത്ത്പുറായ/പ്രവൃത്തിപരിചയം മികവുകള്‍എ.എ.എച്.എം.എല്‍.പി.എസ് പുതിയത്ത്പുറായ/മലയാളം മികവുകള്‍
എ.എ.എച്.എം.എല്‍.പി.എസ് പുതിയത്ത്പുറായ/ലൈബ്രറിഎ.എ.എല്‍.പി.എസ്.കോട്ടപറമ്പ ,അങ്ങാടിപ്പുറംഎ.എ.ഐ.എല്‍.പി.എസ് ചൂലൂര്‍
എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട്എ.എം,എല്‍.പി,എസ്.പുല്ലൂണിഎ.എം...യു..പി,എസ്.കോട്ട്
എ.എം...യു..പി,എസ്.വെട്ടംഎ.എം...യു..പി,എസ്.വൈരങ്ങോട്എ.എം..യു..പി,എസ്.എടക്കുളം
എ.എം. മഹമൂദ്എ.എം.എ.യു.പി.എസ്. നെച്ചുര്‍എ.എം.എം.എ.എം.യു.പി.സ്കൂള്‍ ചേലുപാടം
എ.എം.എം.എച്ച്.എസ്. പുളിക്കല്‍എ.എം.എം.എല്‍.പി.എസ്. വടക്കാഞ്ചേരിഎ.എം.എം.എൽ.പി.എസ്. പുളിക്കൽ
എ.എം.എം.യു.പി.എസ്. പെരുമ്പടപ്പഎ.എം.എച്ച്. എസ്സ്. പൂവമ്പായിഎ.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്, തിരുമല
എ.എം.എച്ച്.എസ്. തിരൂര്‍ക്കാട്എ.എം.എച്ച്.എസ്. വേങ്ങൂര്‍എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .അറക്കല്‍ പുല്ലിത്തറ
എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .അറക്കല്‍ പുല്ലിത്തറ/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിഎ.എം.എല്‍..പി.എസ് .ഇരിങ്ങല്ലൂര്‍എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .ഇരിങ്ങല്ലൂര്‍/"കുട്ടികള്‍ അധ്യാപകരായപ്പോള്‍"
എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .കുണ്ടില്‍പറമ്പഎ.എം.എല്‍..പി.എസ് .കുറ്റൂര്‍ സൗത്ത്
എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .കുറ്റൂര്‍ സൗത്ത്/അധ്യാപകര്‍എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .ചാത്രത്തൊടിഎ.എം.എല്‍..പി.എസ് .തൂമ്പോത്ത്പറമ്പ
എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .നീരോല്‍പലംഎ.എം.എല്‍..പി.എസ് .പറപ്പൂര്‍ ഈസ്റ്റ്
എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .പറപ്പൂര്‍ വെസ്റ്റ്എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .പറപ്പൂര്‍ വെസ്റ്റ് ന്യൂഎ.എം.എല്‍..പി.എസ് .പെരുമ്പുഴ
എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .മറ്റത്തൂര്‍ നോര്‍ത്ത്എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .വലിയോറ നോര്‍ത്ത്എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂര്‍
എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂര്‍/എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂര്‍/ ഓണാഘോഷംഎ.എം.എല്‍..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂര്‍/ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം
എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂര്‍/ സ്വാതന്ത്ര്യദിനപരിപാടികൾഎ.എം.എല്‍..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂര്‍/അധ്യാപകര്‍എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂര്‍/അറബി/മികവുകള്‍
എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂര്‍/കലാകായികം/മികവുകള്‍എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂര്‍/ഗണിതശാസ്ത്രം/മികവുകള്‍എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂര്‍/പരിസ്ഥിതിക്ലബ്
എ.എം.എല്‍..പി.എസ് .വേങ്ങര കുറ്റൂര്‍/റിപ്പബ്ലിക്ക്ദിനംഎ.എം.എല്‍..പി.എസ് തിരുവിഴാംകുന്ന്എ.എം.എല്‍..പി എസ്. കുറ്റാളൂര്‍
എ.എം.എല്‍..പി എസ്. കോട്ടുമലഎ.എം.എല്‍..പി എസ്. ചാലില്‍കുണ്ട്എ.എം.എല്‍. പി. എസ്. മനക്കര
എ.എം.എല്‍.എപി.എസ്. കല്ലരട്ടിക്കല്‍/സ്പോര്‍ട്സ്എ.എം.എല്‍.എസ്.കോതക്കുറിശ്ശിഎ.എം.എല്‍.പി,എസ.കുമാരമംഗലം
എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.അണ്ണാരഎ.എം.എല്‍.പി,എസ്.ആലത്തിയീര്‍
എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.ആലത്തിയൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.എ‌ട്ടിരികടവ്എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.കൈതവളപ്പില്‍
എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.കൈനിക്കരഎ.എം.എല്‍.പി,എസ്.കൈമളശ്ശേരിഎ.എം.എല്‍.പി,എസ്.കോന്നലൂര്‍
എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.ചങ്ങംപള്ളിഎ.എം.എല്‍.പി,എസ്.ചെറിയപറപ്പൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.ചേന്നര
എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.തിരുന്നാവായഎ.എം.എല്‍.പി,എസ്.തിരൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.തൃപ്രങ്ങോട്
എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.തെക്കന്‍ കു‌റ്റുര്‍എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.പനംപാലംഎ.എം.എല്‍.പി,എസ്.പരിയാപുരം
എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.പുല്ലൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.പൂക്കയില്‍എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.പൊയിലശ്ശേരി
എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.മംഗലംഎ.എം.എല്‍.പി,എസ്.മുതൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.മുത്തൂര്‍ ഹില്‍സ്
എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.വാക്കാട്എ.എം.എല്‍.പി,എസ്.വാക്കാട് കടപ്പുറംഎ.എം.എല്‍.പി,എസ്.വാളമരുതൂര്‍
എ.എം.എല്‍.പി. സ്കൂള്‍ മുത്തനൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.. കരിമ്പുഴഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.. ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി നോര്‍ത്ത്
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.. ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി സൗത്ത്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. അരിപ്ര മേല്‍മുറിഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. അരിപ്ര മേല്‍മുറി /ക്ലബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. അരുകീഴായഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ആക്കപറമ്പഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ആറ്റാശ്ശേരി
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ഇന്ത്യനൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ഇരുവേറ്റിഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ഉഗ്രപുരം
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. എളയൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കടന്നമണ്ണ നോര്‍ത്ത്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കറുകത്തിരുത്തി
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കറുത്തേടത്ത്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കല്ലരട്ടിക്കല്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കല്ലരട്ടിക്കല്‍/കലാമേള
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കല്ലരട്ടിക്കല്‍/പഠന യാത്രഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കല്ലരട്ടിക്കല്‍/പൊതു വിദ്യഭ്യാസ വികസന യക്ഞംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കല്ലരട്ടിക്കല്‍/മലയാളത്തിളക്കം
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കല്ലരട്ടിക്കല്‍/റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കല്ലരട്ടിക്കല്‍/വാര്‍ഷികംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കല്ലരട്ടിക്കല്‍/സ്കൂള്‍ തല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കല്ലരട്ടിക്കല്‍ /പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വികസന യക്ഞംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കല്ലരട്ടിക്കല്‍മാനേജർ /മാനേജർ
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കല്ലിങ്ങല്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കാച്ചിനിക്കാട്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കാരക്കാട്
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കാരപ്പറമ്പ്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കിടങ്ങയം
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കുട്ടശ്ശേരിഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കുന്നുമ്മല്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കുറ്റിപ്പള്ളം
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കുറ്റിപ്പുറം നോര്‍ത്ത്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കുലിക്കിലിയാട്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കൊട്ടപ്പറമ്പ
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കോട്ടാം പറമ്പഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കോട്ടൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കോട്ടോപ്പാടം
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കോഡൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. കോവൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ചളവറ
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ചെങ്ങരഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ചെമ്മന്‍കടവ് ഈസ്റ്റ്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ചെരക്കപറമ്പ ഈസ്റ്റ്
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ചെരക്കപറമ്പ വെസ്റ്റ്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ചെറവല്ലൂര്‍ സൗത്ത്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ചെലവൂര്‍മൂഴിക്കല്‍
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ചേങ്ങോട്ടൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ചേപ്പൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. തലാപ്പില്‍
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. താമലശ്ശേരിഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. തിരൂര്‍ക്കാട്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. നോര്‍ത്ത് കൊഴക്കോട്ടൂര്‍
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി ഈസ്റ്റ്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പടിഞ്ഞാറ്റുമുറി വെസ്റ്റ്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പട്ടാമ്പി
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പണിക്കര്‍കുണ്ട്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പനങ്ങാങ്ങരഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പനമ്പാട് വെസ്റ്റ്
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പരിച്ചകം‍‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പരിയാപുരംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പറമ്പാട്ടുപറമ്പ
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പാങ്ങ് സൗത്ത്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പാലപ്പെട്ടി സൗത്ത്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പുതിയനിരത്ത്
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പുതിയമാളിയക്കല്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പുതിയിരുത്തിഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പുലിക്കോട് സൗത്ത്
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പുളിക്കല്‍പറമ്പഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പുളിക്കോട്ട് സൗത്ത്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പുളിയാട്ടുകുളം
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പൂളക്കടവ്.എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പൂവ്വാട്ട്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പെരിമ്പലം
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പൈത്തിനിപറമ്പഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പൊട്ടിക്കുഴിഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പൊന്‍മള
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. പൊമ്പ്രഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. ബിയ്യംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. മണ്ണറമ്പ
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. മായനാട്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. മുഞ്ഞക്കുളംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. മൂര്‍ക്കനാട്
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. മൈലപ്പുറംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. രാമപുരംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. വടക്കുമ്മല
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. വടമുക്ക്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. വറ്റലൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. വലമ്പൂര്‍
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. വള്ളിക്കാപറ്റഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. വാക്കാലൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. വാക്കാലൂര്‍/ഇ-വിദ്യാരംഗം‌
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. വാക്കാലൂര്‍/ഐ.ടി. ക്ലബ്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. വാക്കാലൂര്‍/വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദിഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്. വില്ലൂര്‍
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്. വെങ്ങാളൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.ആമയൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.ഇരിമ്പാലശ്ശേരി
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.എടപ്പലംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.എഴുവന്തല ഈസ്റ്റ്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.എഴുവന്തല വെസ്റ്റ്
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കരിങ്ങനാട് സൗത്ത്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കല്ലരട്ടിക്കല്‍/ഓണാഘോഷംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കല്ലരട്ടിക്കല്‍/പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കല്ലരട്ടിക്കല്‍/വിജയ ഭേരിഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കല്ലരട്ടിക്കല്‍/സ്കൂള്‍ തല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കല്ലരട്ടിക്കല്‍/സ്കൂള്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കല്ലരട്ടിക്കല്‍/സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കവുക്കോട്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കവുക്കോട്/കമ്പ്യുട്ടര്‍ ലാബ്
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കവുക്കോട്/ലൈബ്രറിഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കുണ്ടുകരഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കുറുവട്ടൂര്‍
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കുറ്റിപ്പുറംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കുലുക്കല്ലൂര്‍ വെസ്റ്റ്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കുളപ്പിട
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കുളമുക്ക്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കൈപ്പുറംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കൊടുമുണ്ട
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കോടത്തൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.കോഴിക്കരഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.ചെമ്പ്ര
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.ചെമ്മന്‍കുഴിഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.തിരുവേഗപ്പുറഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.നടുവട്ടം
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.നടുവട്ടം കിഴുമുറിഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.നാട്യമംഗലംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.പത്തംകുളം
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.പനമണ്ണഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.പള്ളപ്രംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.പാലക്കോട്
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.പാലപ്പെട്ടിഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.പാവുക്കോണംഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.പുലാശ്ശേരി
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.പെരുമ്പടപ്പഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.മരുതൂര്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.മാരായമംഗലം
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.മോളൂര്‍ നോര്‍ത്ത്
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.മോളൂര്‍ സൗത്ത്എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.വല്ലപ്പുഴഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.ശങ്കരമംഗലം
എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ എടക്കല്‍എ.എം.എല്‍.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ എടത്തറഎ.എം.എല്‍.പി.എസ്.‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ എടായ്‌ക്കൽ

"http://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:പൂർവ്വപദസൂചിക/എ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്