സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

26 മാർച്ച് 2017 14:45 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

26 മാർച്ച് 2017

     14:44  ടി.ഐ.എച്ച്. എസ്. എസ്. നായന്മാര്‍മൂല‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-92). . [Rojijoseph‎ (7×)]
     14:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+29). . Rojijoseph (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Rojijoseph (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-50). . Rojijoseph (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-302). . Rojijoseph (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+22). . Rojijoseph (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+190). . Rojijoseph (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+17). . Rojijoseph (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:37  ജി.എല്‍.പി.സ്കൂള്‍ തിരൂരങ്ങാടി‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (0). . [19414‎ (2×)]
     14:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 19414 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 19414 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:08 (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [13506‎; 19414‎; Sreejakk‎]
     14:08 . . 19414 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:GLPSTGI.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     13:10 . . 13506 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Copy of mdr lpstrs 1.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     12:04 . . Sreejakk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Bal.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
(പു.)    13:49  എം. കെ.എച്ച്.എം.എം.ഒ. വി.എച്ച്.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് മുക്കം/എന്റെ ഗ്രാമം‎‎ (7 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+27,133). . [Mkhmmo‎ (7×)]
     13:49 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Mkhmmo (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:48 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-85). . Mkhmmo (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+74). . Mkhmmo (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+10). . Mkhmmo (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+17,991). . Mkhmmo (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+157). . Mkhmmo (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    13:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+8,987). . Mkhmmo (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (' മുക്കം ഒരു കുടിയേറ്റ ഗ്രാമമാണ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     13:17  ചെറുതാഴം എല്‍ പി എസ്‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+7). . [13506‎ (4×)]
     13:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 13506 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നിലവിലുള്ള അദ്ധ്യാപകര്‍)
     13:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-24). . 13506 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നിലവിലുള്ള അദ്ധ്യാപകര്‍)
     13:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+94). . 13506 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നിലവിലുള്ള അദ്ധ്യാപകര്‍)
     12:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-64). . 13506 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:09  എം. കെ.എച്ച്.എം.എം.ഒ. വി.എച്ച്.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് മുക്കം‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+74). . [Mkhmmo‎; Manojkumarbhavana‎ (2×)]
     13:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+78). . Mkhmmo (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (നേട്ടങ്ങള്‍)
     11:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . Manojkumarbhavana (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രശസ്തരായ പൂര്‍വവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍)
     11:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-7). . Manojkumarbhavana (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രശസ്തരായ പൂര്‍വവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍)
     13:09  പുലീപ്പി ഹിന്ദു എല്‍ പി സ്കൂള്‍‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+150). . [13648‎ (4×)]
     13:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+14). . 13648 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:07 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-97). . 13648 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     13:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+229). . 13648 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:46 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+4). . 13648 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പാഠ്യേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍)
     12:53  സെന്റ് മേരീസ് എച്ച എസ്, ചേര്‍ത്തല‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-1,244). . [Sabarish‎ (2×)]
     12:53 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+157). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   12:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1,401). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    12:50  ST.MARY'S G H S CHERTHALA‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+134). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സെന്റ് മേരീസ് എച്ച എസ്, ചേര്‍ത്തല എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
     12:49 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ) . . CVMLPSVANDAZHY (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
(പു.)(ചെ.)   12:49  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:CVMLPSVANDAZHY‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+270). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു) (റ്റാഗുകൾ: മൊബൈൽ സൈറ്റ്, മൊബൈൽ വെബിലെ തിരുത്ത്)
     12:35  ജി.യു.പി.എസ്.കക്കാട്ടിരി‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-2,554). . [RAJEEV‎ (3×)]
     12:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-100). . RAJEEV (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (താൾ ശൂന്യമാക്കി)
     12:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . RAJEEV (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2,452). . RAJEEV (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ജി.യു.പി.എസ്.കോതച്ചിറ എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
(പു.)    12:26  ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂര്‍/എം.എസ് കുമാര്‍‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+410). . [RAJEEV‎ (2×)]
     12:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . RAJEEV (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    12:24 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+409). . RAJEEV (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('# 8 പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് # മാമ്മന്‍മാപ്പിള...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    12:23  എം. കെ.എച്ച്.എം.എം.ഒ. വി.എച്ച്.എച്ച്. എസ്സ്.എസ്സ് മുക്കം/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1,780). . Mkhmmo (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഐസിടി ആഭിമുഖ്യം വര്‍ദ്...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     12:22  A. U. P. S. Pantheerankavu‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+532). . [Sreejakk‎ (4×)]
     12:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+417). . Sreejakk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ദിനാചരണങ്ങൾ)
     12:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Sreejakk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (=മലയാളത്തിളക്കം)
     12:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+76). . Sreejakk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ബാലോത്സവം 2017)
     12:02 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+40). . Sreejakk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:18  ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂര്‍‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+121). . [RAJEEV‎ (2×)]
     12:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+58). . RAJEEV (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     12:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+63). . RAJEEV (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    12:14  ജി.എച്.എസ്.എസ് ചാത്തനൂര്‍/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+297). . RAJEEV (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('8,9 ക്ലാസ്സിലെ 130 കുട്ടികളെ കുട്ടിക്കൂട്ടം പരിപ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(പു.)    12:10  Farook H.S.S. Farook College‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+153). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്. എന്ന താളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു)
 (ചെ.)   12:10  ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്.‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-1,559). . Sabarish (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"http://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്