സഹായം Reading Problems? Click here

സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

29 ഏപ്രിൽ 2017 08:48 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

29 ഏപ്രിൽ 2017

 (ചെ.)   06:40  ജി എൽ പി എസ് നെല്ലിയമ്പം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+3). . [15206‎ (2×)]
 (ചെ.)   06:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . 15206 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
 (ചെ.)   06:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 15206 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (1ഏക്കര്‍)

28 ഏപ്രിൽ 2017

(പു.)    22:36  ഗവ.എച്ച് .എസ്.എസ്.ചുണ്ടങ്ങാപൊയില്‍/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎‎ (10 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,116). . [14015‎ (10×)]
     22:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:37 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ോോ)
     14:28 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     14:21 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ോേ)
     14:18 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (േ)
     14:15 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (േ)
     14:12 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2,427). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക)
(പു.)    13:22 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3,528). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ോേോ)
     22:19  സെന്‍റ് ജോണ്‍സ് മോഡല്‍ എച്ച്.എസ്.എസ്. നാലാഞ്ചിറ‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-86). . [43027‎ (6×)]
     22:19 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+10). . 43027 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     22:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 43027 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     22:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-98). . 43027 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     22:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+7). . 43027 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     22:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+28). . 43027 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-33). . 43027 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     21:11 (ഉപയോക്തൃ സൃഷ്ടിയുടെ രേഖ). . [Ashrafkushalnagar‎; Lvalpsamayur‎; Suchetha‎]
     21:11 . . Lvalpsamayur (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     20:02 . . Ashrafkushalnagar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
     15:02 . . Suchetha (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) എന്ന ഉപയോക്തൃ അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ‎
(പു.)(ചെ.)   21:11  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Lvalpsamayur‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+271). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)(ചെ.)   20:01  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Ashrafkushalnagar‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+276). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
(പു.)    18:52  ഉപയോക്താവ്:26094‎‎ (3 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,795). . [26094‎ (3×)]
     18:52 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (0). . 26094 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:51 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . 26094 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)    18:50 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,794). . 26094 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('{{Infobox School | സ്ഥലപ്പേര്= അമിന് ,ലക്ഷദ്വീപ് | വിദ്യാഭ...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
     18:49 (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [43027‎; Adminholy‎]
     18:49 . . 43027 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:Hm43027.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     13:19 . . Adminholy (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:School building photo.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     16:59  ജി.വി. എച്ച. എസ്. കുഞ്ചത്തൂര്‍/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎‎ (6 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+2,508). . [11009‎ (6×)]
     16:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . 11009 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:57 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-57). . 11009 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:56 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+57). . 11009 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+831). . 11009 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1,330). . 11009 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     16:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+345). . 11009 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:27  എ എം എല്‍ പി എസ് പന്നൂര്‍ വെസ്റ്റ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-40). . Test.1 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:24  ഗവ.എച്ച് .എസ്.എസ്.കതിരൂര്/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-4,847). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     15:24  ജി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്. പുനലൂര്‍/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+271). . Vikraman (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (സ്കൂള്‍ കുട്ടിക്കൂട്ടം അംഗങ്ങള്‍)
     15:24  മോഡൽ സ്കൂൾ ശാന്തപുരം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-34). . 48327 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(പു.)(ചെ.)   15:02  ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Suchetha‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+271). . New user message (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം താളിൽ സ്വാഗത സന്ദേശം ചേർക്കുന്നു)
     13:24  കുറുന്തോടി യു. പി. സ്കൂള്‍‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+1). . 16758 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (gh)
     13:14  ഗവ.എച്ച് .എസ്.എസ്.ചുണ്ടങ്ങാപൊയില്‍‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+583). . [14015‎ (4×)]
     13:14 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+421). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു)
     10:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+26). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (aa)
     10:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+5). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (aa)
     10:40 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+131). . 14015 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (addition)
     10:37  ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആദുര്‍/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+710). . Prapullachandra (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:29  ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ബെള്ളൂര്‍/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+642). . Prapullachandra (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:24  ജി.എച്ച്.എസ്. പാണ്ടി/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+869). . Prapullachandra (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:17  ജി.എച്ച്.എസ്. എസ്. അഡൂര്‍/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+664). . Prapullachandra (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:11  ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ് മുള്ളേരിയ/കുട്ടിക്കൂട്ടം‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+668). . [Prapullachandra‎ (2×)]
     10:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+12). . Prapullachandra (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     10:10 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+656). . Prapullachandra (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"http://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്