സഹായം Reading Problems? Click here


സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം.

സമീപകാല മാറ്റങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം
സൂചന:
(പു.)
ഒരു പുതിയ താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു (പുതിയ താളുകളുടെ പട്ടികയും കാണുക)
(ചെ.)
ഇതൊരു ചെറിയ തിരുത്താണ്
(യ.)
ഇത് യന്ത്രം ചെയ്ത തിരുത്താണ്
(±123)
താളിന്റെ വലിപ്പം ഇത്രയും ബൈറ്റുകൾ മാറിയിരിക്കുന്നു
കഴിഞ്ഞ 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ 50 | 100 | 250 | 500 മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
ചെറുതിരുത്തലുകൾ മറയ്ക്കുക | യന്ത്രങ്ങളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക | അജ്ഞാത ഉപയോക്താക്കളെ മറയ്ക്കുക | അംഗത്വമെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ മറയ്ക്കുക | എന്റെ തിരുത്തുകൾ മറയ്ക്കുക

19 ഫെബ്രുവരി 2017 19:48 മുതലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
   

19 ഫെബ്രുവരി 2017

     19:45  ചമ്പാട് എല്‍ പി എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-202). . Jaleelk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:45  Govt. LPS Cheruvattoor‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,189). . [27330‎ (2×)]
     19:45 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+977). . 27330 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+212). . 27330 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:44  ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്.‎‎ (22 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-1,606). . [Aysha Rehna‎ (22×)]
     19:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+43). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. സ്ക്കൂള്‍ പത്രം)
     19:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+34). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. സ്ക്കൂള്‍ പത്രം)
     19:42 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+302). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. സ്ക്കൂള്‍ പത്രം)
     19:38 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+27). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (പ്രശസ്തരായ പൂര്‍വവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍)
     19:36 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-1). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഈ വര്‍ഷത്തെ മികച്ച നേട്ടങ്ങള്‍)
     19:35 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+198). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഈ വര്‍ഷത്തെ മികച്ച നേട്ടങ്ങള്‍)
     19:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-39). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍)
     19:30 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+43). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍)
     19:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍)
     19:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍)
     19:26 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+3). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍)
     19:25 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-9). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍)
     19:23 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-92). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍)
     19:20 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+53). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍)
     19:17 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+78). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍)
     19:16 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-141). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍)
     19:11 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-5). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍)
     19:09 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-119). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഭൗതികസൗകര്യങ്ങള്‍)
     19:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
     19:06 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+18). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
     19:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+18). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
     19:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2,022). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ചരിത്രം)
     19:44  ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഫാറൂഖ് കോളെജ്./നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+1,623). . [Aysha Rehna‎ (4×)]
     19:44 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-41). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. - നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം)
     19:43 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-50). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. - നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം)
     19:41 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-300). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. - നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം)
     19:03 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2,014). . Aysha Rehna (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (ഫാറൂഖ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. - നാടോടി വിജ്ഞാനകോശം)
     19:44  അണിയാരം സൗത്ത് എല്‍ പി എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Jaleelk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:34  വേക്കളം യു.പി.എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (-87). . Vekkalamaups (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) (c)
     19:34  തിരുവങ്ങലം എല്‍ പി എസ്‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (+3). . [Jaleelk‎ (2×)]
     19:34 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+1). . Jaleelk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:32 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+2). . Jaleelk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:33  ജി യു പി എസ് കോതമംഗലം‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+815). . 27306 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:31 (അപ്‌ലോഡ് രേഖ). . [13385‎; 27306‎ (5×)]
     19:31 . . 27306 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:സയന്‍സ് ലാബ്.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     19:31 . . 27306 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:ഡിജിറ്റല്‍ ലൈബ്രറി.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     19:31 . . 27306 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:കംപ്യൂട്ടര്‍ ലാബ്.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     19:31 . . 27306 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:റോക്ക് ഗാര്‍ഡന്‍.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     19:31 . . 27306 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:സ്കൂള്‍ പാര്‍ക്ക്.JPG അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     19:24 . . 13385 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) പ്രമാണം:SchoolIMG-13385 1jpg.jpg അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു ‎(User created page with UploadWizard)
     19:29  വാണീവിലാസം യു പി സ്കൂള്‍‎‎ (2 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-26). . [13385‎ (2×)]
     19:29 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-24). . 13385 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:27 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-2). . 13385 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:26  വാണിവിലാസം എല്‍.പി.എസ് തില്ലങ്കേരി‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+120). . 14845 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:13  എം .റ്റി .എല്‍ .പി .എസ്സ് .നെടുംപ്രയാര്‍‍‍‎‎ (4 മാറ്റങ്ങൾ | നാൾവഴി) . . (-31). . [Mtlpsnedumprayar‎ (4×)]
     19:13 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-3). . Mtlpsnedumprayar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:05 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-93). . Mtlpsnedumprayar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:59 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (-4). . Mtlpsnedumprayar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     18:58 (ഇപ്പോൾ | മുമ്പ്) . . (+69). . Mtlpsnedumprayar (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:05  ക‌ുന്ന‌ുമ്മല്‍ എല്‍ പി എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+6). . Jaleelk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:03  കുറ്റിപ്പുറം എല്‍ പി എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (0). . Jaleelk (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
     19:01  പാലക്കൂല്‍ യു.പി.എസ്‎ (മാറ്റം | നാൾവഴി) . . (+13). . 14559 (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
"http://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:സമീപകാലമാറ്റങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്