ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിംഗ്20192018201720162015
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ഐടിമേളകളിൽ ഡിജിറ്റൽ പെയിന്റിംഗ് മത്സരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ
"https://schoolwiki.in/index.php?title=Ssitm:Homepage&oldid=1071478" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്