സെന്റ് മേരീസ് എച്ച എസ്, ചേർത്തല/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഭാരതനാട്

ഭാരതനാട്


ഭാരത നാട് മമനാട്
ഗാന്ധിജി തൻ ജന്മനാട്
മഹാത്മാക്കൾ പിറന്ന നാട്
ഭാരത നാട് മമനാട്

ഭംഗി നിറഞ്ഞൊരു മമനാട്
കാലിൽ ചിലങ്കയണിഞ്ഞനാട്
ത്രിവർണ്ണ പതാകയുമായിട്ടങ്ങനെ നീണ്ടു കിടക്കും മമനാട്

കേരളമെന്ന ചിലങ്കയണിയും ഭാരതനാട് മമനാട്
സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചുറ്റിപ്പൊതിയും ഭാരത നാട് മമനാട്
 

അഞ്ജലി കൃഷ്ണ,
5 സെന്റ് മേരീസ് ജി.എച്ച്.എസ്, ചേർത്തല
ചേർത്തല ഉപജില്ല
ആലപ്പുഴ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sachingnair തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത