ടി എച്ച് എസ് അരണാട്ടുകര/Details

< ടി എച്ച് എസ് അരണാട്ടുകര
10:41, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Tharakans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)
10:41, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Tharakans (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)

(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

വിദ്യാലയനേട്ടങ്ങൾ

വിദ്യാലയനേട്ടങ്ങൾ

  1. യാത്രാസൗകര്യമുള്ള റോഡുകൾ
  2. മികച്ച അധ്യാപകരക്ഷാകർത്തൃസമിതി
  3. ചുറ്രുമതിലോട് കൂടിയ വിശാലമായ മുറ്റം
  4. ഹൈടെക് ക്ലാസ്സ്മുറികൾ
  5. ടൈലുകൾ പാകിഅടച്ചുറപ്പുള്ള30-ഒാളം ശുചിമുറികൾ
  6. ശുദ്ധജലസംവിധാനം
  7. സ്റ്റേജ് സംവിധാനമുള്ള ഹാൾ
  8. ക്ളാസ്സ്മുറികൾ
  9. മികച്ച ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം
  10. S S L Cയ്ക്ക്മികച്ച നൂറു ശതമാനം. വിജയം